ALGEMENE VOORWAARDEN


1. Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna de "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen BT Belgium B.V. met vestiging te Middenweg 8 bus 10 te 3930 Hamont-Achel, België (hierna de "Verkoper") en de Consument. Bijgevolg sluit de Verkoper enkel overeenkomsten af onder huidige voorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Deze voorwaarden zijn zowel van toepassing bij verkoop als bij uitvoering van werken zoals het plaatsen van de verkochte goederen. In geval de Consument met bepaalde voorwaarden niet akkoord gaat, dient hij de Verkoper daarvan op straffe van verval op de hoogte te brengen binnen zeven werkdagen na ontvangst van de Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden worden onweerlegbaar geacht ter kennis te zijn gebracht van de Consument voor de totstandkoming van de overeenkomst. Door de bestelling aanvaardt de Consument deze voorwaarden.

2. Herroepingsbeleid

De Consument heeft het recht om de overeenkomst zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 (veertien) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product te herroepen. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht moet de Consument de Verkoper hierover door middel van een duidelijke verklaring via brief naar BT Belgium B.V. Middenweg 8 bus 10 te 3930 Hamont-Achel, België of email naar info@cemabearing.be informeren. De Consument zal de goederen onverwijld en binnen 14 (veertien) kalenderdagen na datum waarop de Consument de Verkoper heeft geïnformeerd over de herroeping van de overeenkomst de goederen aan de Verkoper retourneren. Ingeval van retourneren dient de Consument de goederen in ongeopende verpakking en in ongebruikte staat begeleid van een kopie van het bewijs van aankoop sturen naar het volgend adres: BT Belgium B.V. Middenweg 8 bus 10 te 3930 Hamont-Achel, België. Indien de Consument de overeenkomst herroept, zal de Verkoper alle betalingen, die van de klant ontvangen mochten worden, onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien (14) dagen aan de klant terugbetalen na de datum waarop de Verkoper de kennisgeving van herroeping van deze overeenkomst heeft ontvangen. Voor deze terugbetaling zal de Verkoper hetzelfde betaalmiddel gebruiken als de Consument bij de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen met de Consument; in geen geval zal de Verkoper de Consument kosten in rekening brengen voor deze terugbetaling. De Verkoper kan de terugbetaling weigeren totdat de goederen zijn geretourneerd.

3. Offertes/aanbiedingen

De offertes/aanbiedingen van de Verkoper zijn niet bindend tot zolang deze, na de aanvaarding door de Consument, niet op hun beurt worden bevestigd door de Verkoper. Afbeeldingen, maat- en gewichtsopgaven, enz. welke de Verkoper verstrekt in catalogi, website, reclamemateriaal of anderszins, zijn voor hem niet bindend en uitsluitend bedoeld om een voorstelling te geven van het aangeboden artikel. Afwijkingen in welke vorm dan ook geven de Consument niet het recht de goederen te weigeren, betaling achterwege te laten of schadevergoeding te eisen. Een overeenkomst is slechts definitief tot stand gekomen op het ogenblik dat de Verkoper de bestelling schriftelijk heeft aanvaard en de Consument een orderbevestiging ontvangt. De Verkoper zal, na het tot stand komen van de overeenkomst, de voor de Consument wezenlijke kenmerken van het product of dienst niet éénzijdig kunnen wijzigen. Dit geldt ook voor het gebruik dat de Consument voorzag, althans voor zover hij dit aan de Verkoper mededeelde en de verkoper dit aanvaardde, of bij gebreke aan dergelijke specificatie, het gebruik redelijkerwijze was te voorzien.

4. Leveringen

De goederen worden verzonden op risico en gevaar van de ontvangers, zelfs als deze franco geleverd worden. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de Verkoper, worden de goederen geleverd op de plaats van bestemming aangeduid in de bestelbon van de Verkoper. De tijdstip van levering wordt in onderling overleg tussen de Verkoper en de Consument bepaald. Indien de dag van de levering nog niet exact kan vastgelegd worden bij de verkoop dan wordt een benaderende periode vastgelegd waarbij de exacte datum nadien in onderling overleg wordt bepaald. De Verkoper zal slechts gehouden zijn tot levering van de bestelde producten op elke werkdag tussen 8 uur en 18 uur op het overeengekomen leveringsadres. De Consument staat in voor passend onthaal en permanentie op de afgesproken datum . De Verkoper kan de leveringstermijn niet éénzijdig bepalen of wijzigen. Het aantal en de toestand van de producten dienen verplicht te worden gecontroleerd op het moment van levering. Alle zichtbare gebreken moeten worden gemeld aan de verkoper. Het aannemen van een zending, zonder schriftelijke opmerkingen aan het adres van de verkoper geldt als onweerlegbaar vermoeden dat het geleverde vrij van zichtbare gebreken was. De Consument zal specifiek elke beschadiging aan de verpakking laten vermelden. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de rechten van de Consument ter zake van de overeenstemming zoals bepaald in art. 1649 bis e.v. BW.

5. Waarborg

De Verkoper geeft een garantie op zijn producten, en dit voor een termijn van 2 jaar. De garantie gaat in op de dag van de aankoop en geldt alleen voor de eerste gebruiker van het betreffende product. Onder garantie word verstaan: het omruilen naar hetzelfde product, de reparatie of de terugbetaling van de aankoopprijs. De vorm van garantie is naar keuze van de Verkoper. De garantie komt te vervallen indien het product is geïnstalleerd, aangepast, of gebruikt in strijd met de instructies of wordt gebruikt op een verkeerde of onjuiste wijze. De garantie vervalt eveneens indien de Verkoper niet op de hoogte gebracht word van het gebrek van het product binnen een termijn van 30 dagen nadat het gebrek werd ontdekt. De Consument erkent geïnformeerd te zijn door de Verkoper ter zake van de noodzaak om de installatie van de producten enkel door bekwame vakspecialisten te laten doen. De garantie geldt niet voor normale operationele slijtage, vernieling, beschadiging of vernietiging van het product door overmacht of milieueffecten, of door ondeskundig gebruik. Het toekennen van een garantie leidt niet tot een verlenging, noch op de hervatting van de garantieperiode. De koper heeft geen recht op terugbetaling te eisen voor de gemaakte kosten die betrekking hebben op het verwijderen of opnieuw aanbrengen van het product waarop de garantie betrekking heeft. De Verkoper is niet aansprakelijk voor accidentele schade, indirecte schade of gevolgschade. Als u een garantieclaim heeft, neem dan contact op met de Verkoper: BT Belgium B.V., Middenweg 8 bus 10 te 3930 Hamont-Achel, België. Als het product wordt geretourneerd, moet het vergezeld zijn van een kopie van een bewijs van aankoop. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de koper. De kosten van terugzending naar de koper zijn voor rekening van de Verkoper. Het risico tijdens het transport van het betreffende product van de koper tot de Verkoper en terug zijn ten laste van de koper. De Verkoper geeft geen garanties met betrekking tot de bruikbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel van gebruik of geschiktheid voor enig ander doel. We zijn tevens niet verantwoordelijk voor eventuele andere informatie over eigenschappen, beschrijvingen of verklaringen met betrekking tot het product.

6. Prijzen

De aangeduide prijs is de door de Consument te betalen totale prijs waaronder is begrepen: de belasting over de toegevoegde waarde en alle overige taksen en de kosten van alle diensten die door de Consument verplicht moeten worden bijbetaald. Hierin zijn echter niet begrepen: de verplaatsingskosten alsmede de kosten voor de plaatsing van het product.

7. Betalingsmodaliteiten

Behalve bij verkoop op afstand zijn alle facturen van de Verkoper contant en dus onmiddellijk betaalbaar op datum van de factuur. Bij wanbetaling is de Consument van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een intrest verschuldigd a rato van de jaarlijkse wettelijke intrestvoet vanaf de vervaldag en een schadebeding van 10 % op het totale factuurbedrag en met een minimum van 100 EUR. Een gelijkwaardige vergoeding komt aan de Consument indien de verkoper in gebreke blijft zijn verplichtingen na te komen. In geval van aankoop zal aan de Consument via e-mail een factuur gezonden worden. Indien geen e-mailadres werd opgegeven wordt de factuur ter hand gesteld bij de levering of verzonden via de traditionele post. Behalve bij aankoop op afstand en onverminderd de mogelijkheid om desgevallend betaling van een waarborgsom te vragen, heeft de Verkoper het recht om de betaling te eisen hetzij voorafgaandelijk aan de levering hetzij op het ogenblik van de levering. De verkoper heeft in voornoemde gevallen nog steeds het recht om alvorens te leveren eenzijdig bijkomende betalingsgaranties, voorschotten of waarborgen te eisen. Ingeval de Consument afziet van het sluiten van de overeenkomst heeft de verkoper het recht de betaalde bedragen te behouden. Evenwel heeft de Consument het recht om een gelijkwaardig bedrag aan schadevergoeding te ontvangen van de verkoper wanneer deze laatste afziet van het sluiten van de overeenkomst. De Verkoper maakt ter zake uitdrukkelijk eigendomsvoorbehoud over alle geleverde goederen zelfs indien deze werden geplaatst en zulks tot de dag van de volledige betaling van hoofdsom, intresten, schadebeding en kosten. Alle door de Verkoper geplaatste roerende goederen worden onweerlegbaar geacht niet blijvend aan het erf verbonden en dus verwijderbaar te zijn. Grensoverschrijdende betaalopdrachten worden enkel als voldaan beschouwd indien de eventuele extra overschrijvingskosten door de Consument werden betaald.

8. Contractbreuk

De Consument en Verkoper zijn ertoe gehouden de overeenkomst uit te voeren tenzij bij overmacht. Ingeval van contractbreuk is de ene partij aan de andere een forfaitaire vergoeding verschuldigd gelijk aan 10 % van de totale prijs. Overmacht bestaat in geval van maar niet beperkt tot oorlog, nationale of internationale conflicten, staking, lock-out, gebrek aan vervoermateriaal of grondstoffen en brand. De uitvoering van de overeenkomst zal in geval van voortdurende en ononderbroken overmacht worden opgeschort voor de duur ervan. Dit gedurende een maximale duur van zes maand. Ingeval de overmacht nog bestaat na het verstrijken van deze termijn is de overeenkomst van rechtswege ontbonden zonder dat een partij aan de andere enige vergoeding is verschuldigd.

9. Nietigheid

Indien een van de clausules van de Algemene Voorwaarden nietig zou worden verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de andere clausules niet aantasten en zullen de Verkoper en de Consument zich inspannen om onmiddellijk en te goeder trouw een geldige clausule met hetzelfde economisch effect te onderhandelen. Indien een clausule of een onderdeel ervan onmogelijkerwijze strijdig zou zijn met enige bepaling van dwingend recht dan komt deze laatste bepaling van rechtswege in de plaats van de strijdige bepaling.

10. Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbank

De Algemene Voorwaarden en elke overeenkomst waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing is, wordt beheerst door het Belgisch recht. De bevoegde rechtbank wordt aangeduid volgens art. 624 van het Gerechtelijk Wetboek. De rechtstaal is de moedertaal van de consument. Partijen verplichten zich ertoe om, op straffe van onontvankelijkheid van het instellen van een vordering met uitzondering van bewarende maatregelen, met gelijk gedeelde kosten voorafgaandelijk een meditatie te organiseren.

BTW: BE0810747081